Ontwerp & Realisatie

In welke fase uw (toekomstig) project zich ook bevindt wij kunnen meerwaarde bieden voor een geslaagd eindresultaat

Een gedegen ontwerp begint met het stellen van de juiste vragen in de orientatiefase en het nodige vooronderzoek. Eenmaal gekomen tot een basisontwerp worden vaak nog diverse wijzigingen aangebracht in de verschillende ontwerpfases van een project. Als het uitvoeringsontwerp gerealiseerd wordt dienen de planning, kwaliteit en de financiën bewaakt te worden. Wanneer de realisatie voltooid is dient het project gestructureerd te worden overgedragen naar beheer.  Tijdens deze fases kunnen wij u ondersteunen of compleet ontzorgen

Oriëntatiefase & variantenstudie

In de oriëntatiefase denken wij mee en kunnen wij adviseren bij conceptuele keuzes en bijvoorbeeld toetsing op financiële haalbaarheid en of maakbaarheid met de architect of bouwpartners

Wanneer een weloverwogen keuze gemaakt dient te worden is het belangrijk eerst de juiste vragen te stellen en alle relevante mogelijkheden zorgvuldig te overwegen. Middels een variantenstudie kunnen wij verschillende mogelijkheden inzichtelijk maken en wegen op basis van uw wensen zoals bijvoorbeeld budget, ambitie en of strategie. Middels deze methodiek kan op een overzichtelijke en gefundeerde wijze een definitieve keuze gemaakt worden voor een ontwerp of concrete uitvraag in de markt.

Ontwerpfase

Wij kunnen het complete ontwerptraject voor u verzorgen van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp of meekijken als extra paar ogen voordat tekeningen, berekeningen en schema’s als definitief worden bestempeld. Hierdoor worden ontwerpfouten vroegtijdig gesignaleerd en worden faalkosten beperkt.

  • Schetsontwerp SO
  • Voorontwerp VO
  • Definitiefontwerp DO
  • Uitvoeringsontwerp UO (werkomschrijving/bestek)

Wij kunnen als klankbord fungeren bij complexe engineeringvraagstukken en denken wij graag mee om de meest efficiënte oplossing voor uw project of probleem te vinden.

Uitvoeringsfase kwaliteitscontrole

Bij de uitvoering is het van groot belang dat het ontwerp ook op juiste wijze wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan de juiste maatvoering en montagewijze conform de huidige wet- en regelgeving. Fouten tijdens de uitvoering leiden tijdens de exploitatie tot klimaatklachten en of een hoger energieverbruik dan vooraf beoogd. Herstelkosten achteraf zijn vele malen hoger dan tijdens de realisatie. Wij kijken graag mee tijdens de realisatie door periodiek het project te bezoeken en de installatie over de gehele breedte te inspecteren. Tevens kunnen wij de impact van wijzigingen tijdens de realisatie vertalen naar gevolgen tijdens de exploitatie. Hierdoor kan een weloverwogen beslissing genomen worden zonder verrassingen achteraf.

"Van een verkennend onderzoek t/m Uitvoeringsbegeleiding"

Uitvoeringsfase Directievoering

Tijdens de realisatiefase kunnen we de complete directievoering voor uw project verzorgen. De directievoerder is de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. Hij is tijdens de uitvoeringsfase namens de opdrachtgever het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen in de bouwketen. Een directievoerder heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hier onder vallen onder andere het voorzitten van bouwvergaderingen, coördineren en bewaking van de planning en financien, maar ook het verzorgen van goede verslaglegging. Wanneer het bouwproces niet even soepel verloopt zullen we tijdig bijsturen om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Het ontwerpen van installaties is onze passie. Met de huidige klimaatdoelstellingen en sterk aan verandering onderhevige wet- en regelgeving bestaat een “standaard” installatie eigenlijk niet meer. De minimale uitgangspunten zijn weliswaar gelijk, echter het best passende antwoord op de vraag verschilt per situatie. 

Ralph Makkinje

Adviseur bij STRAKKS Ingenieurs

Ontwerp energieneutraal bestaande- of nieuwbouw

Een energieneutraal ontwerp staat in basis voor het uitgangspunt dat een gebouw niet meer energie consumeert dan het zelf opwekt. Een energieneutraal gebouw kan beschikken over een nutsaansluiting, maar indien wenselijk ook onafhankelijk van nutsvoorzieningen worden ontworpen. De vraag naar energieneutrale installatieconcepten voor bestaande- of nieuwbouwprojecten neemt gestaag toe en zal als gevolg van verscherpte regelgeving en klimaatdoelstellingen verder toenemen. Hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden is afhankelijk van verschillende factoren. Voor een kantoor zijn bijvoorbeeld andere maatregelen noodzakelijk dan voor een ziekenhuis of produciteproces.

Een energieneutraal ontwerp vraagt altijd om maatwerk afgestemd op de wensen en mogelijkheden. Wij bieden van deze maatwerkoplossingen op basis van een integrale aanpak.

"Ambitie voor Energie-neutraal of Energie-leverend....? Wij onderzoeken graag voor u de mogelijkheden"

Ontwerp bijzondere installaties

Installaties voor toepassingen die van zichzelf veel energie vragen of complexer zijn dan gemiddeld door aanvullende randvoorwaarden behoeven speciale aandacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld zwembaden- datacenter- of clean-roominstallaties. Deze installaties gebruiken relatief gezien veel energie. Door bestaande conventionele installaties te optimaliseren of nieuwe installaties slim te ontwerpen kan energieverbruik worden geminimaliseerd en zo veel mogelijk worden verduurzaamd. Wij kunnen nieuwe- of bestaande installaties voor u ontwerpen en optimaliseren op basis van de laatste duurzame technieken.

Ontwerp en begeleiding voor een Design en Build traject

Beschikt u over te weinig capaciteit om een design en build traject op te starten in de aanbestedingsfase? Wij kunnen voor u een installatieconcept afstemmen op de wensen van uw opdrachtgever. Middels een toegankelijk ontwerpdocument met overzichtelijke vormgeving weet u de opdracht binnen te halen.

Ontwerp regeltechniek

Gebouw en procesautomatisering is niet meer weg te denken bij de huidige installaties. Door jarenlange ervaring met complexe regelinstallaties van verschillende fabrikanten kunnen wij u ook op dit gebied van dienst zijn. Wij kunnen u van dienst zijn bijvoorbeeld planmatige vervanging, uitbreiding en optimalisatie. Tevens kunnen wij u bijstaan in het bepalen van de systeemkeuze en de integratie van verschillende gebouwen en systemen.

Ook het opstellen van een functionele- of regeltechnische omschrijving doen we graag. Door een functionele omschrijving te vertalen naar een regeltechnische omschrijving, met bijvoorbeeld een functiediagram, kunnen wij de vertaalslag maken, tussen enerzijds de wens van de eindgebruiker en anderzijds de programmering voor de softwareprogrammeur. Door steeds complexer wordende installaties en bijvoorbeeld aantoonbare prestatie borging achteraf is deze afstemming essentieel.